نام:ادم
جنسیت:بد
نام پدر:گفتن که نگم
تاریخ تولد:برج سگ
لقب:ادم بد
نژاد:خاکی
صادره از:دنیا
ساکن:فراری
مقصد:مرگ
ساعت حرکت و پرواز: همین روزا
مکان: جهنم

هیچ نظری موجود نیست: