خاک هایی در روی زمین نور افتاب رو لمس می کنند و به واسطه بادها جابه جا میشوند
قلت می خورند و حس پرواز را می چشند
و خاک هایی در اعماق زمین هستند که جز سیاهی و تاریکی چیزی نصیبش نیست
خاک سیاهی که بخواهد حس پرواز را بچشد باید خود را در کوره ی اتش فشانها ذوب کند
 و در مسیر اتشی قلت بخورد و قبل از اینکه بخواهد از دهانه  اتش فشان بیرون بیاد و قبل اینکه
بخواهد حس پرواز را بچشد تبدیل به سنگ شده
واین سرنوشت خاکیست که سیاه است


هیچ نظری موجود نیست: